Betingelser for bruk av Esso Energi drivstoffkort

Kortinnehaver forplikter seg til følgende:

Sette seg inn i Certas Energy Fuels AS alminnelige salgsbetingelser for bruk av drivstoffkort, og følge disse.

Underrette Certas Energy Fuels AS snarest mulig ved tap av drivstoffkort eller mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til den personlige PIN-koden. Kunden er ansvarlig for kjøp over drivstoffkortet innenfor lovgivningenes maksimumsgrense inntil slik melding er mottatt av Certas Energy Fuels AS. Melding skal gis pr telefon.

Dersom misbruk skyldes at kortinnehaver har utvist forsett eller grov uaktsomhet, vil ansvaret

omfatte det totale beløp. Det samme gjelder dersom kortinnehaver har unnlatt å gi melding snarest mulig etter å ha fått kjennskap til at kortet er tapt eller mistanke om at den personlige PIN-koden er kjent av uvedkommende.

Gi skriftlig melding til Certas Energy Fuels AS om adresseforandringer og andre forhold som kan påvirke undeforholdet.

Være ansvarlig for alle kjøp foretatt med Esso Energi drivstoffkortkort. Innbetale fakturert beløp innen forfall og med fakturaens pålydende totalbeløp. Ved for sen betaling kan

morarente i henhold til statens til enhver tid gjeldende satser belastes. Dersom kortinnehaver skulle være uberettiget fakturert for transaksjoner må Certas Energy fuels AS snarest mulig få melding om dette.

Levere drivstoffkortet tilbake til Certas Energy Fuels AS straks kundeforholdet opphører, eller når Certas Energy Fuels AS ber om det. Hvert kort har en personlig PIN-kode. Denne må tastes inn for å muliggjøre kjøp med drivstoffkortet. Kortinnehaver forplikter seg til aldri å oppbevare den personlige PIN-koden sammen med drivstoffkortet, eller oppgi den til andre.

Aldri registrere den personlige PIN-koden i et datasystem der den lagres sammen med kortopplysninger.

Oppbevaring av PIN-koden sammen med kortet må anses som uaktsomt, og vil kunne medføre ansvar for andres uberettigede bruk av drivstoffkortet.

 

Betingelser:

Prisen for diesel beregnes ut fra Certas Energy Fuels AS`s til enhver tid gjeldende listepris.

Prisen som vises i pumpens display er uavhengig av Certas Energy Fuels AS`s listepriser.

Betaling skal skje senest 15 dager fra fakturadato, hvis ikke annet er avtalt. Certas Energy Fuels AS kan sperre drivstoffkortet uten varsel ved manglende betaling eller ved annen saklig grunn.

Certas Energy Fuels AS kredittvurderer alle kunder som søker om drivstoffkort, og forbeholder seg retten til å avslå søknader uten nærmere begrunnelse.

 

Endring av betingelser:

 Certas Energy Fuels AS kan til enhver tid endre disse betingelsene.

Skriftlig varsel sendes kortinnehaver før vesentlige endringer trer i kraft.

 

Avtalegiro:

Med avtalegiro trekkes beløpet automatisk fra din konto på forfallsdato. For å opprette

avtalegiro, gå inn i nettbanken eller kontakt din bankforbindelse.

 Fullstendige salgsbetingelser finner du her eller ved kontakte oss på telefon. Salgsbetingelsene aksepteres ved signering av denne søknaden.