HMS

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) er av aller største betydning hos Esso Energi. Som en ledende leverandør av farlig gods med tankbil, er vi forpliktet til å opprettholde de høyeste standardene for HMS for å sikre trygg transport og håndtering av våre produkter.

Vi tar vårt ansvar på alvor når det gjelder å beskytte helsen og sikkerheten til våre ansatte, kunder, leverandører og lokalsamfunnene vi betjener. Vårt HMS-program er basert på strenge retningslinjer og beste praksis, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre systemer og prosesser for å redusere risiko og forebygge ulykker og skader.

Våre dedikerte HMS-team overvåker nøye alle operasjoner og sikrer at våre ansatte er godt opplært og utstyrt med riktig verneutstyr. Vi gjennomfører jevnlige inspeksjoner og vedlikehold av utstyr og kjøretøy for å sikre at de er i optimal stand. Vi implementerer har også strenge rutiner for lasting, lossing og håndtering av farlige stoffer i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Esso Energi er forpliktet til å redusere vår påvirkning på miljøet. Vi tar aktive skritt for å minimere utslipp og kontrollere støy og vibrasjoner for å bevare de naturlige ressursene og opprettholde et bærekraftig miljø. Vi samarbeider tett med lokale myndigheter og interessegrupper for å sikre at vi overholder alle miljøkrav og tar i bruk beste praksis for avfallshåndtering og resirkulering

Vi oppfordrer også våre ansatte til å være HMS-bevisste og ta ansvar for deres egen og andres sikkerhet. Vi fremmer en kultur der man melder fra om potensielle farer og avvik. Kontinuerlig opplæring og bevisstgjøring om HMS er en viktig del av vår virksomhet

Hos Esso Energi prioriterer vi HMS som en integrert del av vår virksomhet. Vi er forpliktet til å levere farlig gods på en sikker og ansvarlig måte samtidig som vi beskytter våre ansatte, samfunnet og miljøet. Vår kontinuerlige innsats for HMS reflekterer vårt engasjement for å være en pålitelig og ansvarlig leverandør.

Sikkerhets­datablad