Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Dette betyr at virksomheter må skaffe seg oversikt over hvilken risiko de har for å bryte menneskerettigheter eller påvirke disse negativt, sørge for å sette i verk nødvendige tiltak og å informere om disse tiltakene og hvordan de virker. Åpenhetsloven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge og som tilbyr varer og tjenester, og skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan den enkelte bedrift jobber med arbeids- og menneskerettigheter.

Vår overordnede tilnærming for å oppfylle vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold styres gjennom våre eieres (DCC plc) policyer, så som vår Code of Practice og vår Supply Chain Integrity Policy som omfatter både vår egen virksomhet og vår leverandørkjede. Begge disse policyene kan leses på våre eieres nettsider om Governance and Compliance.

Vi følger norsk lovverk for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og for likestilling og fravær av diskriminering.

Vi har en bærekraftsstrategi på konsernnivå hos vårt irske moderselskap DCC. DCC utarbeider hvert år en bærekraftsrapport/sustainability report som belyser virksomhetens fokusområder innenfor klimaendringer og det grønne skiftet, trygghet og miljøvern, menneskerettigheter og eierstyring, selskapsledelse og lovlydighet.

Nedenfor kan du laste ned redegjørelsene vi har gjort ifm. Åpenhetsloven for Certas Energy Fuels AS og NK Energi AS.

Har du spørsmål relatert til Åpenhetsloven?

Kontakt oss