Meny

Alminnelige Salgsvilkår bulk- og kortkunder - Esso Energi AS 
Oppdatert 07.09.2017

Selger av produktene (“Produktene”) er Esso Energi AS, Drammensveien 149, 0213 Oslo, heretter kalt "Esso".  Kjøper av Produktet kalles heretter "Kjøper". Disse salgsbetingelser gjelder mellom Esso og Kjøper med mindre noe annet er avtalt. Esso har rett til å endre disse Alminnelige Salgsvilkår ved å gi Kjøper skriftlig underretning om dette.

1. Uavhengige kontraktspartner
Kjøper og Esso driver atskilte virksomheter og skal ikke anses å utgjøre noen form for samarbeidsforetak, eller å være partnere, agenter eller representanter for hverandre. Det foreligger heller ikke noe ansettelsesforhold partene imellom. Ingen av partene skal ha rett til å forplikte den annen part med mindre det foreligger skriftlig avtale om dette.

2. Bestilling og Levering
a) Bestilling rettes til Essos kundesenter, enten pr telefon eller elektronisk. Standard leveringstid er 1 til 2 virkedager fra mottatt bestilling. Innenfor standardtiden skal Esso avgjøre leveringstidspunkt samt hvor stort volum som skal leveres. Dette skal skje ut fra hva Esso finner mest økonomisk og operasjonelt hensiktsmessig.

b) Dersom Esso transporterer Produktene til Kjøper, skal Kjøper sørge for sikkert anlegg for mottak av Produktene som leveres ihht Avtalen. Esso kan nekte å levere Produktene dersom anlegget etter Essos eller transportørens mening ikke er sikkert. Kjøper skal holde Esso og transportøren skadesløs mot enhver skade på kjøretøy eller annet utstyr som tilhører Esso eller transportøren i forbindelse med levering av produkter til kjøpers anlegg, med mindre skaden skyldes uaktsomhet fra Essos eller Transportørens side.

c) Kjøper skal sørge for at det til hver levering skal være tilstrekkelig mottakskapasitet på tanken. Kjøper skal være ansvarlig for ethvert tap, lekkasje, eller forurensning som skyldes utilstrekkelig mottakskapasitet eller andre leveringsforhold. Kjøper skal dekke Essos ekstra kostnader ved ekstra leveranser som følge av utilstrekkelig mottakskapasitet.

d) I tillegg til forpliktelsene i pkt a, skal kjøper etablere tilstrekkelige beredskapsprosedyrer som skal umiddelbart iverksettes dersom det forekommer forurensninger ved levering. Jfr pkt 7. (Ansvar for forurensninger)

e) Når Kjøper selv, eller ved egen transportør, henter Produktene hos Esso, skal Kjøper/transportøren følge de prosedyrer som gjelder for det leverende anlegg, herunder regler for bruk av rusmidler. De benyttede transportmidler skal tilfredsstille de sikkerhetskrav som er fastsatt av Esso eller som følger av lover og forskrifter. Esso har rett til å inspisere alle transportmidler før lasting iverksettes, og kan nekte levering dersom transportmidlet, etter Essos oppfatning, er sikkerhetsmessig eller kvalitetsmessig uakseptabelt.

f) Kjøper overtar eiendomsretten til og risikoen for Produktene ved levering, som defineres som når produktet passerer tilkoplings-

punktet mellom Essos leveringsutstyr og Kjøpers mottaksutstyr. Kjøpers overtakelse av eiendomsrett og risiko er ikke avhengig av at

Produktene er betalt eller at leverings-/transportdokumenter er overlevert Kjøper.

g) Kjøper aksepterer utmålt volum som følger:

(i) Ved henting av produkter på terminal, foretas utmålingen på lasterack.

(ii) Ved levering av bensin med tankbil, skjer utmålingen på lasterack ved terminal. Ved levering av øvrige produkter med tankbil foretas utmålingen idet produktet går gjennom tankbilens meter.

(iii) Utmålingen av produkter hentet fra dieselanleggene skjer idet produktet går gjennom pumpens meter.

Dersom Kjøper bestrider utmålt volum skal krav gjøres gjeldende ihht. Pkt. 25.

h) Esso skal ha dekket sine ekstra kostnader dersom levering ikke kan foretas grunnet forhold som ikke kan tilbakeføres til Esso eller dets kontraktører.

3. Merverdiavgift
Alle priser oppgitt i Avtalen skal tillegges merverdiavgift.

4. Skatter og avgifter

a) Kjøper skal betale alle skatter og avgifter knyttet til produktene, med mindre han kan dokumentere at han er fritatt for slik betaling.

b) Leveranse av Produkter som etter Kjøpers anmodning er levert skatte-, avgifts-  og/eller tollfrie, er for Kjøpers eget ansvar.

c) Kjøper skal holde Esso skadesløs mot alle skatter, avgifter, bøter, transporttap og andre kostnader som Esso blir pålagt å betale som følge av at Kjøper ikke får utferdiget eller utstedt de dokumenter som er nødvendige for godkjennelse av myndighetene, eller foretar andre brudd på skatte-, avgifts, - og tollovgivningen. Dette skal gjelde selv om Kjøper ikke har opptrådt uaktsomt.

5. Ansvar og skadesløsholdelse
a) Dersom Produktet ikke er i henhold til produktspesifikasjonene, eller for øvrig er beheftet med en mangel, skal Kjøper skriftlig underrette Esso om dette umiddelbart etter at mangelen er oppdaget, men ikke senere enn 30 dager fra levering. Dog kan mangler ikke gjøres gjeldende senere enn 1 år etter at produktet er levert. Dersom mangelen skyldes forhold som Esso er ansvarlig for, og mangelen fører til direkte tap for kjøper skal Essos ansvar – etter Essos eget valg - være begrenset til erstatning av Produktet eller tilbakebetaling av kjøpesummen. Kjøper kan ikke gjøre andre mangels beføyelser gjeldende med mindre mangelen skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra Esso sin side. Esso har heller ikke, med mindre selskapet har utvist forsett eller grov uaktsomhet, ansvar for skade på ting eller personer som måtte oppstå ved Kjøperens eller tredjemanns bruk av Produktet, uansett om Esso har gitt råd om bruk av Produktet eller ikke, og uansett om dette råd er fulgt. Esso har heller ikke ansvar for andre økonomiske tap, herunder konsekvenstap, som bruk av varen måtte føre med seg. Det samme gjelder ansvar for det resultat Kjøperen oppnår ved bruk av Produktet.

b) Hver av partene skal holde den annen part skadesløs mot et hvert krav fra tredjemann (inklusive partenes arbeidstakere) i forbindelse med skade på person (inklusive død) eller eiendom som oppstår i forbindelse med denne Avtalen, og som skyldes uaktsomhet, grov uaktsomhet eller forsett fra den skadesløsholdende parts side. Hvis en part er objektivt ansvarlige etter loven, fritar dette ikke den annen parts plikt til skadesløsholdelse.

c) Hver part skal uansett være fullt ut ansvarlig for og holde den annen part skadesløs mot, uten begrensinger i beløp, egne grovt uaktsomme eller forsettlige handlinger.

6. Forsikring
Kjøper skal tegne de forsikringer som er nødvendig for å oppfylle sine plikter ihht. denne Avtale.

7. Ansvar for forurensninger
Dersom det ved henting eller levering av Produktet oppstår lekkasjer eller annet som resulterer i forurensning, skal Kjøper umiddelbart sette i verk tiltak med sikte på å fjerne Produktet og i størst mulig grad redusere skadevirkningene. Esso skal også ha rett til å iverksette slike tiltak, enten alene eller i samarbeid med Kjøperen, forutsatt at Kjøperen på forhånd skriftlig sier seg enig i dette. Alle kostnader, inklusive erstatning, som pådras i forbindelse med forurensningen skal dekkes av den part som har forårsaket forurensningen. Dersom begge parter har skyld i forurensningen, skal nevnte kostnader fordeles partene imellom i henhold til deres respektive skyldgrad.

8. Force Majeure
Krig, import- eller eksportforbud, arbeidskonflikt, brann, oversvømmelse, transportvanskeligheter klimatiske forhold, eller andre hendelser som berører Esso, Esso's underleverandører eller samarbeidspartnere, og som enten gjør levering umulig, skaper kapasitetsproblemer eller påfører omkostninger som Esso ikke med rimelighet kunne forventes å forutse på avtale-, bestillings- eller tilbudstidspunktet, gir Esso rett til å heve Avtalen eller forlenge leveringstiden uten at dette gir Kjøperen rett til erstatning. Ved forsinkelser ut over 2 måneder har Kjøperen dog rett til å heve Avtalen.

9. Produktallokering
Uansett om det inntreffer forhold som nevnt under pkt. 8 (Force Majeure), har Esso, dersom det oppstår, eller etter Essos mening vil kunne oppstå, svikt i leveransene eller en etterspørsel som klart overstiger det normale sesongmønster,  rett etter eget skjønn til å allokere til og mellom sine forskjellige kundegrupper (inklusive andre ExxonMobil selskaper), så som kunder med og uten kontrakt, kunder som videreselger Esso merkede produkter eller ikke, strategiske kunder etc. Esso har i slike tilfeller intet ansvar for eventuelle tap og skader som oppstår som følge av allokeringen, og Kjøper kan ikke kreve at de reduserte leveranser foretas på et senere tidspunkt.

10. Fakturering
a) Fakturerte beløp skal betales i Norske Kroner (NOK), dersom ikke annet er avtalt, senest på forfallsdato, uten at det motregnes eller gjøres andre fradrag i beløpet. Det samme gjelder dersom det er uenighet om det beløp som skal betales. Betaling skal anses foretatt på den dag beløpet stilles til Essos disposisjon på Essos bankkonto. Dersom forfallsdato faller på en helligdag eller annen dag der banken er stengt, skal forfallsdato utsettes til den nærmest påfølgende arbeidsdag. Esso kan når som helst, og uten forvarsel, endre betalingsbetingelsene, og betalingsmåte, herunder kreve betaling på forskudd og umiddelbar betaling av allerede fakturerte beløp. I tillegg kan Esso, når tidligere leveranser ikke er betalt, eller Kjøper ikke har stillet tilfredsstillende sikkerhet, utsette videre leveranser. Kjøper skal umiddelbart stille den sikkerhet for betaling av Produkter som Esso anser som nødvendig, inklusive, men ikke begrenset til, bankgaranti, morselskapsgaranti og pantesikkerhet.

b) Esso kan fastsette en kredittgrense for leveranser på kreditt. Esso kan når som helst og etter eget skjønn endre, eventuelt oppheve kredittgrensen. Esso er ikke forpliktet til å foreta leveranser etter at Kjøper har overskredet kredittgrensen.

c) Esso har når som helst rett til å motregne beløp Esso skylder Kjøper i beløp Kjøper skylder Esso.

d) Esso kan kreve forsinkelsesrenter for betalinger foretatt etter forfall, i henhold til gjeldende sats i loven om forsinkelsesrenter.

11. Oppsigelse
a) Esso kan, med skriftlig varsel til Kjøper, med umiddelbar virkning suspendere eller si opp denne Avtale dersom Kjøper misligholder sine forpliktelser. Slikt mislighold inkluderer, men er ikke begrenset til, manglende betaling av utestående gjeld ved forfall, manglende mottak av bestilte Produkter, misbruk av Essos varemerker, forurensing av Produkter og alvorlige brudd på lovgivningen vedrørende sikkerhet og forurensning. I tillegg har Esso rett til å påberope seg motregning og andre misligholdsvirkninger.

b) Hver av partene kan, ved skriftlig varsel til den annen part, si opp Avtalen med umiddelbar virkning i følgende tilfelle:

(i) dersom den annen part blir undergitt frivillig eller tvungen gjeldsordning eller annen form for tvangsforfølgning, eller

(ii) dersom den annen part går konkurs eller på annen måte blir undergitt likvidasjon, med mindre formålet er en sammenslåing eller restrukturering, og dette resulterer i et selskap som i henhold til lov eller avtale trer inn i den annen parts forpliktelse etter denne Avtale, eller

(iii) dersom den annen part opphører, eller truer med å opphøre, å drive sin forretningsvirksomhet, eller

(iv) dersom den annen part varig misligholder sine forpliktelser, eller

(v) dersom det skjer endringer i lovgivning eller offentlige tillatelser som etter en av partenes mening er av en art som gjør oppfyllelse av denne Avtale byrdefull på en uakseptabel måte.

c) Esso kan, med skriftlig varsel til kjøper, si opp denne Avtale med umiddelbar virking, ved enhver form for overføring av bestemmende innflytelse i Kjøper der denne er en juridisk person.

d) Før Avtalen utløper kan hver av partene, med 60 dagers skriftlig varsel til den annen part, og uansett grunn, helt eller delvis si opp eller la være å fornye Avtalen.

e) Oppsigelse av forretningsforholdet basert på disse Alminnelige Salgsvilkår skal være uavhengig av partenes rettigheter i forbindelse med Produkter levert før dato for oppsigelse, samt i forbindelse med tidligere avtalebrudd. 

f) Ved oppsigelse av denne Avtale forfaller umiddelbart alle beløp som Kjøper skylder Esso. En oppsigelse av Avtalen omfatter også alle vedlegg til Avtalen.

12. Salgspant
Esso har salgspant i de leverte Produkter inntil kjøpesummen med renter og omkostninger er fullt ut betalt.

13. Konfidensialitet
Begge parter skal behandle Avtalen, inklusive disse Alminnelige Salgsvilkår, konfidensielt, og skal ikke meddele innholdet i Avtalen, eller annen konfidensiell informasjon gitt i tilknytning til Avtalen (f.eks. prislister), til andre tredjeparter enn tilknyttede selskaper, med mindre en plikt til slik meddelelse følger av gjeldende rett.

14. Varemerker
I kontraktsperioden skal Kjøper ikke benytte varemerker og andre kjennetegn tilhørende Esso og dets tilknyttede selskaper, med mindre det foreligger uttrykkelig forhåndssamtykke fra Esso. Bruken skal skje på den måte Esso foreskriver. Varemerkene skal ikke anvendes på en måte som bringer Esso i vanry. Tillatelse til å benytte varemerker og andre kjennetegn kan når som helst trekkes tilbake.

15. Persondata
a) Kjøper gir sitt uttrykkelige samtykke til at persondata meddelt av Kjøper kan bli behandlet av Esso med sikte på god kundeservice, samt for regnskapsmessige og andre dokumentasjonsrelaterte formål. Kjøper skal innhente nødvendig samtykke i.h.t. personopplysningsloven fra ansatte og andre berørte personer før opplysningene sendes Esso. Slike opplysninger kan bli overført til eller gjort tilgjengelige for Essos tilknyttede selskaper, med det formål å gjennomføre denne Avtale. Noen av disse tilknyttede selskaper kan være hjemmehørende utenfor det Europeiske Økonomiske Fellesområde. I den forbindelse vil Esso tilstrebe at alle persondata gis den samme beskyttelse utenfor Europa som i Europa. Kjøper kan når som helst be om tilgang til, samt å korrigere de oversendte persondata, forutsatt skriftlig forhåndsvarsel til Esso.

b) Esso kan når som helst rette forespørsler vedrørende Kjøper til tredjepart, inklusive banker og kredittopplysningsbyråer.

16. Forretningspraksis
a) Partene er enige om at alle finansielle og andre dokumenter som utstedes til den annen part eller hans representanter, skal inneholde korrekte opplysninger hva angår de aktiviteter og transaksjoner som utføres i henhold til Avtalen, og skal kunne anses som fullstendige og nøyaktige.

b) Partene skal overholde alle relevante lover og forskrifter, og forøvrig etablere og vedlikeholde en god forretningspraksis med sikte på å unngå handlinger og opptreden som strider mot den annen parts interesser. Herunder skal partene blant annet hindre interessekonflikter og for øvrig motvirke at deres underleverandører, ansatte og de ansattes familier gir, tilbyr eller mottar gaver, lån eller andre fordeler til/fra den annen part i forbindelse med denne Avtalen.

17. Lovvalg og verneting
Denne Avtale reguleres av norsk rett, og eventuelle tvister skal bringes inn for norsk domstol.

18. Fullstendig avtale
Denne Avtale med vedlegg og eventuelt senere tillegg og endringer utgjør den fullstendige avtalen partene imellom, og erstatter alle tidligere avtaler partene har inngått. Det foreligger ingen muntlige forståelser, forutsetninger eller garantier som ikke er omhandlet i Avtalen. Endringer i Avtalen skal gjøres skriftlig.

19. Revisjon
Kjøper skal når som helst gi Esso, eller tredjemann oppnevnt av Esso, tilgang til de personer, dokumenter og andre opplysninger som etter Essos mening er nødvendige for å verifisere at Kjøper har opptrådt i overensstemmelse med Avtalen. Kjøper skal oppbevare alle dokumenter som vedrører Avtalen i minst 3 år etter at Avtalen er utløpt eller har opphørt, og skal også overholde lovbestemte krav til oppbevaring. Esso vil kun foreta revisjon i henhold til ovennevnte formål, og vil i forbindelse med revisjonen behandle all informasjon konfidensielt.

20. Endrede forutsetninger
Partene er enige om at denne Avtale skal kunne kreves revidert, dersom forutsetningene for dens inngåelse er endret slik at gjennomføring av Avtalens bestemmelser er blitt urimelig tyngende. Hvis enighet om endring av Avtalen ikke kan oppnås innen 3 måneder som avhjelper de urimelige forhold, kan den av partene som er blitt rammet, kunne kreve Avtalen oppsagt med 60 dagers varsel.

21. Produktkvalitet
a) Produktene skal møte spesifikasjonskravene, samt tilfredsstille de krav som er fastsatt av myndighetene. Esso kan imidlertid levere modifiserte produkter dersom modifikasjonene fremgår av fotnoter eller vedlegg til spesifikasjonene. Utover dette gir Esso ingen garantier med hensyn til kvalitet, omsettelighet, eller bruk av Produktet.

b) Produkter som leveres fra anlegg som blir forsynt fra raffinerier, terminaler, depoter, som ikke opereres av Esso eller dets tilknyttede selskap skal, forutsatt at det er iht. lover og forskrifter, ansees å være overensstemmende med kravene i pkt. a. dersom de er i henhold til spesifikasjonene som gjelder på raffineriet, terminalen, eller depot på leveringstidspunktet.   

c) Dersom Esso leverer, eller ønsker å levere, produkter som ikke fullt ut møter de avtalte spesifikasjonene for Produktet, skal Esso anmode Kjøper om en skriftlig tillatelse til å levere et slikt produkt (” tillatelse til kvalitetsavvik”).

Utstedelse av et slikt  ”tillatelse til kvalitetsavvik” innebærer at Kjøper ubetinget aksepterer det omhandlede produkt. Dersom Kjøper ikke ønsker å utstede en tillatelse til kvalitetsavvik”, skal Esso for egen regning og på Kjøpers skriftlige anmodning, fjerne og erstatte leverte produkter som ikke møter spesifikasjonskravene eller er levert på annen måte enn foreskrevet i denne Avtalen.

Kjøper kan ikke påberope seg andre misligholdsvirkninger enn slik fjerning og erstatning for så vidt angår produkter som ikke møter spesifikasjonskravene.

22. Forveksling og gjennomstrømning.
a) For å sikre kvaliteten på produktene levert av Esso vedvarer frem til sluttbruker, skal ikke Kjøper, uten Essos skriftlige forhåndsamtykke, etablere ordninger som kan medføre at produktene levert iht. denne Avtale blir forvekslet med produkter levert av tredjepart (inkl. Andre Esso forhandlere)

b) For å forhindre at produktene levert av Esso iht. denne Avtale blir forurenset forut for videresalg fra Kjøper, skal Kjøperen forhindre, med mindre Esso på forhånd skriftlig samtykker i noe annet:
(i) gjennomstrømning på anlegget av produkter levert av tredjepart, herunder produkter som på noen måte kan forveksles med
 produkter levert under denne Avtale.

c) Dersom Esso har gitt skriftlig samtykke iht. pkt. a og b overfor, skal Kjøper dekke kostnadene i forbindelse med den ytterligere kontroll av produktkvalitet som Esso krever i forbindelse med samtykket.

d) Dersom Kjøper bryter bestemmelsene i pkt a og b, skal dette ansees som vesentlig mislighold av Avtalen. Esso skal i disse tilfeller ha rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning, og Kjøper skal være ansvarlig for enhver skade eller tap påført Esso eller tredjepart.

23. Tilsetninger av additiver
a) Dersom det er et krav fra Essos side at additiver skal tilsettes ett eller flere produkter, skal dette utføres iht. Essos skriftlige prosedyrer og kvantitetsbeskrivelse, samt iht. gjeldene lover og forskrifter for håndtering av slike additiver.

b) Essos ansvar for Produktet iht. disse Alminnelige Salgsvilkår bortfaller dersom Kjøper selv tilsetter additiver eller foretar andre tilsetninger uten Essos samtykke.

24. Rett til prøvetaking
På forespørsel fra Esso skal Kjøper for egen kostnad gi Esso eller Essos representant:

a) produktprøver, eller annen dokumentasjon anmodet av Esso, som bekrefter at produktene er produsert, pakket, oppbevart og distribuert iht. krav fastsatt av Esso, samt at Avtalen forøvrig er overholdt.

Dersom produktene som skal videreselges under et Esso varemerke er levert av tredjepart skal Kjøperen, på Essos anmodning, fremlegge dokumentasjon på kvalitet og kvantitet for hver produktleveranse.

25. Kontroll og mangler
a) Kjøper skal ha rett til for egen kostnad å kontrollere produktkvaliteten på alle leveringspunkter, forutsatt at en slik kontroll blir utført av en kvalifisert person og ikke medfører forsinkelser i leveringen. Dersom Kjøperen ikke foretar en slik kontroll, skal Essos kontroll legges til grunn som endelig verifisering av kvalitet og kvantitet på produktene. Essos kontroll kan også utføres av en kvalifisert tredjepart utpekt av Esso.

b) Ethvert mangelskrav relatert til kvalitet eller kvantitet skal meldes Esso, og Esso skal, innen 3 dager etter at mangelen er oppdaget, gis anledning til å inspisere det leverte produkt, jfr. Pkt 24. Slik inspeksjon kan utføres av Essos egne representanter, eller av kvalifisert tredjepart utpekt av Esso.

Dersom Kjøper ikke overholder overnevnte bestemmelse bortfaller retten til å fremme krav.

c) Dersom Kjøper vil gjøre mangelskrav gjeldene, skal skriftlig reklamasjon sendes Esso umiddelbart etter at mangelen er eller burde ha vært oppdaget, men uansett ikke senere enn 30 dager etter levering. Dersom Kjøper ikke overholder nevnte frist bortfaller retten til å fremme krav. Eventuelle mangelskrav fritar ikke Kjøper for å betale for produktene.

d) Ved krav relatert til kvalitetsmangler, skal Kjøper ta prøver av Produktet. Esso har rett til å være tilstede når prøvene tas. Tid, sted og metode for prøvetakingen og testing skal avtales mellom Kjøper og Esso. Dersom partene ikke blir enige om tid, sted og metode, eller dersom Kjøper ikke ønsker å ta prøver, skal Essos opplysninger om produktkvaliteten legges til grunn.

Kostnader knyttet til analyser av prøvetakingen skal dekkes av den part som testresultatene er i disfavør av.

e) Dersom et mangelskrav ikke blir løst i minnelighet skal kravet ansees som foreldet dersom Kjøper ikke går til søksmål innen 12 måneder fra leveringsdato. Denne bestemmelsen skal også gjelde etter at Avtalen er opphørt.

f) Kjøper skal etter beste evne begrense det tap han påføres i forbindelse med en mangel.

g) Esso skal ikke være ansvarlig for kvalitetsmangler som skyldes at Produktet er blandet med andre produkter under transport arrangert av Kjøper eller på annen måte etter at Produktet er levert.

h) Kjøper skal holdes ansvarlig for salg, videresalg eller bruk av Produktet kjøpt av Esso dersom det er solgt, videresolgt eller brukt direkte eller i kombinasjon med andre produkter og/eller tilsetninger eller noen andre prosesser.

i) Uansett hva som ellers fremgår av Avtalen, skal Esso ikke være ansvarlig for Kjøpers indirekte tap og konsekvenstap.

26. Forholdet mellom misligholdsbeføyelser
Såfremt ikke annet følger av denne Avtalen eller norsk rett kan flere misligholdsbeføyelser gjøres gjeldende samtidig for samme kontraktsbrudd.

27. Tankbil
Dersom Kjøper ved levering av produktene benytter egen eller tredjeparts tankbil, må følgende være på plass:

a) en prosedyre for å rengjøre tankene dersom et annet produkt har vært på tanken forut for leveringen. Det samme gjelder rensing av øvrig leveringsutstyr.

b) en sikkerhetsprosedyre for å forhindre feilhåndtering av produktet på veien fra terminal til leveringssted.

28. Overdragelse av Avtalen
Esso har rett til å overdra denne avtalt til annet selskap.
Esso forbeholder seg retten til å utføre sine kontraktsmessige forpliktelser gjennom andre selskaper i ExxonMobil gruppen og/eller sine kontraktører.

29. Oppgivelse av rettigheter
Dersom Esso unnlater å håndheve noen av sine rettigheter, eller unnlater å kreve at Kjøper overholder noen av sine plikter, som følger av Avtalen, skal dette ikke medføre at Esso oppgir slike rettigheter og plikter med mindre Essos skriftlige samtykke foreligger.

30. Delvis gyldighet
Dersom en eller flere bestemmelser i Avtalen blir kjent ugyldig, påvirker ikke det gyldigheten av Avtalens øvrige bestemmelser.

31. Meddelelser
Alle meddelelser fra Esso vedrørende denne Avtale skal undertegnes av en ansatt i Esso Energi AS og leveres eller sendes pr. brev til Kjøpers sist oppgitte adresse. Dersom brevet sendes rekommandert, skal det anses å være overlevert kl.10 dagen etter at det ble innlevert til postkontoret. Meddelelser til Esso kan foretas på samme måte som her beskrevet. Esso's adresse er; Esso Energi AS, Drammensveien 149, PO. Box 350 Skøyen, 0213 Oslo. Meddelelser kan også sendes elektronisk via e-post.