Meny

Bestilling av boligvarme med 20 øre nettrabatt

Legg inn ditt postnummer for å få opp tilgjengelige produkter i ditt område

For å se dagens pris må du fylle ut feltene på denne siden, så vil du se prisen nederst på siden

Kryss av på «jeg ønsker full tank» hvis du ønsker vi skal fylle tanken full, selv om det går på flere liter enn bestilt. Ønsker du kun de litrene du bestiller – krysser du av på «jeg ønsker nøyaktig volum

Ta kontakt med oss på telefon 22663850 ved spørsmål


  • Jeg ønsker full tank, ca.    liter
    Jeg ønsker nøyaktig  liter

  • Jeg har ESSO Mastercard og får 20 øre ekstra rabatt pr liter.
    De siste 5 sifrene på mitt kort er:

    Ingen

Versjon: 8.0, rev. Februar 2013


Alminnelige Salgsvilkår privat nettbestillinger - Esso Energi AS
Selger av produktene (“Produktene”) er Esso Energi AS, Drammensveien 149, 0213 Oslo, heretter kalt "Esso". Kjøper av Produktet kalles heretter "Kjøper". Disse salgsbetingelser gjelder mellom Esso og Kjøper med mindre noe annet er avtalt. Esso har rett til å endre disse alminnelige salgsvilkårene ved å gi Kjøper skriftlig underretning om dette.
1. Generelt
Etterfølgende salgs- og leveringsbetingelser gjøres gjeldende for alt salg av varer og tjenester fra www.essoenergi.no. Salgsbetingelsene utgjør sammen med Kjøpers bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.essoenergi.no er kun tilgjengelig på norsk. Betingelsene oppdateres fortløpende ved endring. Esso oppbevarer informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder til enhver tid, og dermed som gjelder på tidspunktet for bestilling. I de tilfellene ikke andre betingelser er avtalt, gjelder Kjøpslovens regler. Forbrukerkjøp er bl.a. regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven og e-handelsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav om skriftlighet er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding (SMS), brev, telefaks, el l.

Esso tilstreber å gi Kjøper så korrekt informasjon som mulig. Esso tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil i tekst og priser kan forekomme, noe som kan innebære at Esso ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i Esso’s elektroniske bestillingstjeneste, markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder Esso seg retten til å kansellere bestillingen eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil Kjøper få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva Esso kan tilby i stedet. Kjøper vil få muligheten til å akseptere Esso’s nye tilbud med de endringer Esso angir i forhold til Kjøpers bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg.
 
2. Bestilling og Levering
a) Kjøpsprosessen på www.essoenergi.no består normalt av følgende handlinger utført av Kjøper. Utfylling av nødvendige person- og leveringsopplysninger, valg av produkt, kvantum, prissjekk, kontroll av bestillingen, bekreftelse av bestillingen, mottak av ordresammendrag, mottak av ENDELIG ordrebekreftelse.
b) Bestillinger gjort gjennom bestillingsfunksjonen på www.essoenergi.no er kun forbeholdt privatpersoner med leveringsadresse i Norge og Esso leverer kun til privatpersoner med leveringsadresse i Norge. Bestillingen regnes som bindende når den er registrert på Esso’s server. Esso er samtidig bundet av Kjøpers bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt på Esso’s nettside, markedsføring eller på annen måte.
Når bestillingen mottas, vil Esso sende Kjøper et automatisk ordresammendrag. Kjøper må lese denne nøye, og undersøke om den er i samsvar med det Kjøper ønsker å bestille. Når bestilling er behandlet av Esso’s Kundesenter, sendes det ut en ENDELIG ordrebekreftelse. Avvik mellom bestillingen og den ENDELIGE ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra Esso som Kjøper kan velge å akseptere eller takke nei til. Kjøper har likevel rett til å gjøre sin opprinnelige bestilling dersom denne er i samsvar med hva Esso tilbyr. Unntak kan forekomme, se pkt. 2
c) Essobetinger seg retten til løpende å vurdere kundenes kredittrating og kan på grunnlag av Kjøpers eventuelt manglende kredittrating, kansellere hele eller deler av bestillingen. Eventuelt avslag begrunnes ikke. Oppstår det et vesentlig avvik mellom bestilt volum og faktisk levert volum vil dette ha innvirkning på literprisen. Det er faktisk levert volum som vil avgjøre faktisk literpris. Prisen som oppgis på bestillingstidspunktet forutsetter at det er mulig å levere det oppgitte kvantum.
Esso betinger seg retten til løpende å vurdere Kjøpers kredittopplysning og hvis det hersker rimelig tvil om Kjøpers kredittopplysning, har Esso rett til å kreve forskuddsbetaling, eventuelt sikkerhet for rettidig oppgjør. Eventuelt avslag på kredittvurdering begrunnes ikke.
Esso tar forbehold om teknisk feil i prisberegningen.
d) Dersom Esso transporterer Produktene til Kjøper, skal Kjøper sørge for sikkert anlegg for mottak av Produktene som leveres iht avtalen. Esso kan nekte å levere produktene dersom anlegget etter Esso’s eller transportørens mening ikke er sikkert. Kjøper skal holde Esso og transportøren skadesløs mot enhver skade på kjøretøy eller annet utstyr som tilhører Esso eller transportøren i forbindelse med levering av produkter til Kjøpersanlegg, med mindre skaden skyldes uaktsomhet fra Esso’s eller Transportørens side.
e) Kjøper skal sørge for at det til hver levering skal være tilstrekkelig mottakskapasitet på tanken. Kjøper skal være ansvarlig for ethvert tap, lekkasje, eller forurensing som skyldes utilstrekkelig mottakskapasitet eller andre leveringsforhold. Kjøper skal dekke Esso’s ekstra kostnader ved ekstra leveranser som følge av utilstrekkelig mottakskapasitet.
Normal leveringstid er innen en uke etter at Kjøper har mottatt ENDELIG ordrebekreftelse (ferdig behandlet av Esso’sKundesenter). Esso har risikoen for produktene inntil de overtas av Kjøper, det vil si når Kjøper har fått produktene i sin besittelse. Det må imidlertid påregnes lengre leveringstid ved kampanjer, høytider og ved ekstreme kuldeperioder. Det vil bli informert i ordrebekreftelse som sendes Kjøperved bestilling om Esso er i en situasjon hvor lengre leveringstid må påregnes. NB Leveranser til hytter kan ikke utføres hele året. Hyttebestillinger samles opp og leveres samtidig ved rutekjøring i området.
Blir leveringstidspunktet senere enn hva som er angitt ovenfor, kan Kjøper kansellere avtalen.
f) I tillegg til forpliktelsene i pkt. d, skal Kjøper etablere tilstrekkelige beredskapsprosedyrer som skal umiddelbart iverksettes dersom det forekommer forurensinger ved levering. Jfr pkt 7. (Ansvar for forurensing)
 g) Kjøper overtar eiendomsretten til og risikoen for Produktene ved levering, som defineres som når produktet passerer tilkoplingspunktet mellom Essos leveringsutstyr og Kjøpers mottaksutstyr. Kjøpers overtakelse av eiendomsrett og risiko er ikke avhengig av at Produktene er betalt eller at leverings-/transportdokumenter er overlevert Kjøper. 
h) Kjøper aksepterer Esso’s utmålte volum. Utmålingen er foretatt ved lossing på Kjøpersanlegg via telleverk.
i) Esso skal ha dekket sine ekstra kostnader dersom levering ikke kan foretas grunnet forhold som ikke kan tilbakeføres til Essoeller dets kontraktører.
 
3. Merverdiavgift
Alle priser oppgitt i avtalen er iberegnet merverdiavgift.
 
4. Skatter og avgifter
a) Kjøper skal betale alle skatter og avgifter knyttet til produktene, med mindre han kan dokumentere at han er fritatt for slik betaling.
b) Leveranse av produkter som etter Kjøpers anmodning er levert skatte-, avgifts- og/eller tollfrie, er for Kjøpers eget ansvar.
c) Kjøper skal holde Esso skadesløs mot alle skatter, avgifter, bøter, transporttap og andre kostnader som Esso blir pålagt å betale som følge av at Kjøper ikke får utferdiget eller utstedt de dokumenter som er nødvendige for godkjennelse av myndighetene, eller foretar andre brudd på skatte-, avgifts- og tollovgivningen. Dette skal gjelde selv om Kjøper ikke har opptrådt uaktsomt.
 
5. Ansvar og skadesløsholdelse
a) Dersom produktet ikke er i henhold til produktspesifikasjonene, eller for øvrig er beheftet med en mangel, skal Kjøper skriftlig underrette Esso om dette umiddelbart etter at mangelen er oppdaget, men ikke senere enn 30 dager fra levering. Dog kan mangler ikke gjøres gjeldende senere enn 1 år etter at produktet er levert. Dersom mangelen skyldes forhold som Esso er ansvarlig for, og mangelen fører til direkte tap for kjøper skal Essos ansvar – etter Essos eget valg - være begrenset til erstatning av produktet eller tilbakebetaling av kjøpesummen. Kjøper kan ikke gjøre andre mangels-beføyelser gjeldende med mindre mangelen skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra Esso sin side. Esso har heller ikke, med mindre selskapet har utvist forsett eller grov uaktsomhet, ansvar for skade på ting eller personer som måtte oppstå ved Kjøperens eller tredjemanns bruk av produktet, uansett om Esso har gitt råd om bruk av produktet eller ikke, og uansett om dette råd er fulgt. Esso har heller ikke ansvar for andre økonomiske tap, herunder konsekvenstap, som bruk av varen måtte føre med seg. Det samme gjelder ansvar for det resultat Kjøperen oppnår ved bruk av produktet.
b) Hver av partene skal holde den annen part skadesløs mot et hvert krav fra tredjemann (inklusive partenes arbeidstagere) i forbindelse med skade på person (inklusive død) eller eiendom som oppstår i forbindelse med denne avtalen, og som skyldes uaktsomhet, grov uaktsomhet eller forsett fra den skadesløsholdende parts side. Hvis en part er objektivt ansvarlige etter loven, fritar dette ikke den annen parts plikt til skadesløsholdelse.
c) Hver part skal uansett være fullt ut ansvarlig for og holde den annen part skadesløs mot, uten begrensinger i beløp, egne grovt uaktsomme eller forsettlige handlinger.
 
6. Forsikring
Kjøper skal tegne de forsikringer som er nødvendig for å oppfylle sine plikter i h.h.t. denne avtale.
 
7. Ansvar for forurensninger
Dersom det ved henting eller levering av produktet oppstår lekkasjer eller annet som resulterer i forurensning, skal Kjøper umiddelbart sette i verk tiltak med sikte på å fjerne Produktet og i størst mulig grad redusere skadevirkningene. Esso skal også ha rett til å iverksette slike tiltak, enten alene eller i samarbeid med Kjøperen, forutsatt at Kjøperen på forhånd skriftlig sier seg enig i dette. Alle kostnader, inklusive erstatning, som pådras i forbindelse med forurensningen skal dekkes av den part som har forårsaket forurensningen. Dersom begge parter har skyld i forurensningen, skal nevnte kostnader fordeles partene imellom i henhold til deres respektive skyldgrad.
 
8. Force Majeure
Krig, import- eller eksportforbud, arbeidskonflikt, brann, oversvømmelse, transportvanskeligheter klimatiske forhold, eller andre hendelser som berører Esso, Essos underleverandører eller samarbeidspartnere, og som enten gjør levering umulig, skaper kapasitetsproblemer eller påfører omkostninger som Esso ikke med rimelighet kunne forventes å forutse på avtale-, bestillings- eller tilbudstidspunktet, gir Esso rett til å heve avtalen eller forlenge leveringstiden uten at dette gir Kjøperen rett til erstatning. Ved forsinkelser ut over 2 måneder har Kjøperen dog rett til å heve avtalen.
 
9. Produktallokering
Uansett om det inntreffer forhold som nevnt under pkt. 8 har Esso, dersom det oppstår, eller etter Essos mening vil kunne oppstå, svikt i leveransene eller en etterspørsel som klart overstiger det normale sesongmønster, rett til på en rimelig måte å allokere til og mellom sine forskjellige kundegrupper (inklusive andre ExxonMobil selskaper), så som kunder med og uten kontrakt, kunder som videreselger Esso merkede produkter eller ikke, etc.
 
10.Fakturering
a) Fakturerte beløp skal betales i Norske Kroner (NOK), senest på forfallsdato, uten at det motregnes eller gjøres andre fradrag i beløpet. Det samme gjelder dersom det er uenighet om det beløp som skal betales. Betaling skal anses foretatt på den dag beløpet stilles til Essos disposisjon på Essos bankkonto.  Essos generelle betalingsbetingelser er 14 dagers kreditt fra fakturadato. Dersom forfallsdato faller på en helligdag eller annen dag der banken er stengt, skal forfallsdato utsettes til den nærmest påfølgende arbeidsdag. Esso kan når som helst, og uten forvarsel, endre betalingsbetingelsene, og betalingsmåte, herunder kreve betaling på forskudd. I tillegg kan Esso, når tidligere leveranser ikke er betalt, eller Kjøper ikke har stillet tilfredsstillende sikkerhet, utsette videre leveranser. Kjøper skal umiddelbart stille den sikkerhet for betaling av produkter som Esso anser som nødvendig inklusive, men ikke begrenset til, bankgaranti, morselskapsgaranti og pantesikkerhet.
b) Esso kan fastsette en kredittgrense for leveranser på kreditt. Esso kan når som helst og etter eget skjønn endre, eventuelt oppheve kredittgrensen. Esso er ikke forpliktet til å foreta leveranser etter at Kjøper har overskredet kredittgrensen.
c) Esso har når som helst rett til å motregne beløp Esso skylder Kjøper i beløp Kjøper skylder Esso.
d) Esso kan kreve forsinkelsesrenter for betalinger foretatt etter forfall, i henhold til gjeldende sats i loven om forsinkelsesrenter.
 
11. Oppsigelse
a) Esso kan, med skriftlig varsel til Kjøper, med umiddelbar virkning suspendere eller si opp denne Avtale dersom Kjøper misligholder sine forpliktelser. Slikt mislighold inkluderer, men er ikke begrenset til, betaling av utestående gjeld ved forfall, misbruk av Essos varemerker, forurensing av produkter og alvorlige brudd på lovgivningen vedrørende sikkerhet og forurensning. I tillegg har Esso rett til å påberope seg motregning og andre misligholdsvirkninger.
b) Hver av partene kan, ved skriftlig varsel til den annen part, si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom den annen part blir undergitt frivillig eller tvungen gjeldsordning eller annen form for tvangsforfølgning.
c) Esso kan, med skriftlig varsel til Kjøper, si opp denne avtale med umiddelbar virkning, dersom det skjer endringer i lovgivning eller offentlige tillatelser som etter Essos mening er av en art at de gjør oppfyllelse av denne avtale byrdefull på en uakseptabel måte.
d) Oppsigelse av forretningsforholdet basert på disse Alminnelige salgsbetingelser skal være uavhengig av partenes rettigheter i forbindelse med produkter levert før dato for oppsigelse, samt i forbindelse med tidligere avtalebrudd.
e) Ved oppsigelse av denne avtale forfaller umiddelbart alle beløp som Kjøper skylder Esso. En oppsigelse av avtalen omfatter også alle vedlegg til avtalen
 
12. Salgspant
Esso har salgspant i de leverte Produkter inntil kjøpesummen med renter og omkostninger er fullt ut betalt.
 
13. Konfidensialitet
Begge parter skal behandle Avtalen, inklusive disse Alminnelige salgsbetingelser, konfidensielt, og skal ikke meddele innholdet i Avtalen, eller annen konfidensiell informasjon gitt i tilknytning til Avtalen (f.eks. prislister), til andre tredjeparter enn tilknyttede selskaper, med mindre en plikt til slik meddelelse følger av lovgivning eller rettspraksis.
 
14. Varemerker
I kontraktsperioden skal Kjøper ikke benytte varemerker og andre kjennetegn tilhørende Esso og dets tilknyttede selskaper, med mindre det foreligger uttrykkelig forhåndssamtykke fra Esso. Bruken skal skje på den måte Esso foreskriver. Varemerkene skal ikke anvendes på en måte som bringer Esso i vanry. Tillatelse til å benytte varemerker og andre kjennetegn kan når som helst trekkes tilbake.
 
15. Persondata
a) Kjøper gir sitt uttrykkelige samtykke til at persondata meddelt av Kjøper kan bli behandlet med sikte på god kundeservice, samt for regnskapsmessige og andre dokumentasjonsrelaterte formål. Kjøper skal innhente nødvendige samtykke iht personvernloven fra ansatte og andre berørte personer før opplysningene sendes Esso. Slike opplysninger kan bli overført til eller gjort tilgjengelige for Essos tilknyttede selskaper, med det formål å gjennomføre denne Avtale. Noen av disse Tilknyttede selskaper kan være hjemmehørende utenfor det Europeiske Økonomiske Fellesområde. I den forbindelse vil Esso tilstrebe at alle persondata gis den samme beskyttelse utenfor Europa som i Europa. Kjøper kan når som helst be om tilgang til, samt å korrigere de oversendte persondata, forutsatt skriftlig forhåndsvarsel til Esso.

b) Esso kan når som helst rette forespørsler vedrørende Kjøper til tredjepart, inklusive banker og kredittopplysningsbyråer.

16. Forretningspraksis
a) Partene er enige om at alle finansielle og andre dokumenter som utstedes til den annen part eller hans representanter, skal inneholde korrekte opplysninger hva angår de aktiviteter og transaksjoner som utføres i henhold til Avtalen, og skal kunne anses som fullstendige og nøyaktige.
b) Partene skal overholde alle relevante lover og forskrifter, og forøvrig etablere og vedlikeholde en god forretningspraksis med sikte på å unngå handlinger og opptreden som strider mot den annen parts interesser. Herunder skal partene motvirke at deres underleverandører, ansatte og de ansattes familier gir, tilbyr eller mottar gaver, lån eller andre fordeler til/fra den annen part i forbindelse med denne avtalen.
 
17. Lovvalg og verneting
Denne avtale reguleres av norsk rett, og eventuelle tvister skal bringes inn for norsk domstol.
 
18. Fullstendig avtale
Denne avtale med vedlegg og eventuelt senere tillegg og endringer utgjør den fullstendige avtalen partene imellom, og erstatter alle tidligere avtaler partene har inngått. Det foreligger ingen muntlige forståelser, forutsetninger eller garantier som ikke er omhandlet i avtalen. Endringer i avtalen skal gjøres skriftlig.

19. Revisjon
Kjøper skal når som helst gi Esso, eller tredjemann oppnevnt av Esso, tilgang til de personer, dokumenter og andre opplysninger som etter Essos mening er nødvendige for å verifisere at Kjøper har opptrådt i overensstemmelse med Avtalen. Kjøper skal oppbevare alle dokumenter som vedrører Avtalen i minst 3 år etter at Avtalen er utløpt eller har opphørt, og skal også overholde lovbestemte krav til oppbevaring. Esso vil kun foreta revisjon i henhold til ovennevnte formål, og vil i forbindelse med revisjonen behandle all informasjon konfidensielt.
 
20. Endrede forutsetninger
Partene er enige om at denne avtale skal kunne kreves revidert, dersom forutsetningene for dens inngåelse er endret slik at gjennomføringen av avtalens bestemmelser er blitt urimelig tyngende. Hvis enighet om endring av avtalen ikke kan oppnås innen 3 måneder som avhjelper de urimelige forhold, kan den av partene som er blitt rammet, kunne kreve avtalen oppsagt med 60 dagers varsel.
 
21. Produktkvalitet
a) Produktene skal møte spesifikasjonskravene samt tilfredsstille de krav som er fastsatt av myndighetene. Esso kan imidlertid levere modifiserte produkter dersom modifikasjonene fremgår av fotnoter eller vedlegg til spesifikasjonene. Utover dette gir Esso ingen garantier med hensyn til kvalitet, omsettelighet, eller bruk av Produktet.
b) Produkter som leveres fra anlegg som blir forsynt fra raffinerier, terminaler, depoter, som ikke opereres av Esso eller dets tilknyttede selskap skal, forutsatt at det er i h.h.t. lover og forskrifter, anses å være overensstemmende med kravene i pkt. 1. dersom de er i henhold til spesifikasjonene som gjelder på raffineriet, terminalen, eller depot på leveringstidspunktet.
c) Dersom Esso leverer, eller ønsker å levere, produkter som ikke fullt ut møter de avtalte spesifikasjonene for Produktet, skal Esso anmode Kjøper om en skriftlig tillatelse til å levere et slikt produkt (”tillatelse til kvalitetsavvik”).
Utstedelse av et slikt ”tillatelse til kvalitetsavvik” innebærer at Kjøper ubetinget aksepterer det omhandlede produkt. Dersom Kjøper ikke ønsker å utstede en tillatelse til kvalitetsavvik”, skal Esso for egen regning og på Kjøpers skriftlige anmodning, fjerne og erstatte leverte produkter som ikke møter spesifikasjonskravene eller er levert på annen måte enn foreskrevet i denne avtalen.
Kjøper kan ikke påberope seg andre misligholdsvirkninger enn slik fjerning og erstatning for så vidt angår produkter som ikke møter spesifikasjonskravene.
d) Dersom Kjøper vil gjøre mangelskrav gjeldene, skal skriftlig reklamasjon sendes Esso umiddelbart etter at mangelen er oppdaget, men uansett ikke senere enn 30 dager etter levering. Eventuelle mangelskrav fritar ikke Kjøper for å betale for produktene.
e) Ved krav relatert til kvalitetsmangler, skal Kjøper ta prøver av Produktet. Esso har rett til å være tilstede når prøvene tas. Tid, sted og metode for prøvetakingen og testing skal avtales mellom Kjøper og Esso. Dersom partene ikke blir enige om tid, sted og metode, eller dersom Kjøper ikke ønsker å ta prøver, skal Essos opplysninger om produktkvaliteten legges til grunn.
Kostnader knyttet til analyser av prøvetakingen skal dekkes av den part som testresultatene er i disfavør av.
Esso har rett til å inspisere produktene. Slik inspeksjon kan utføres av Essos egne representanter, eller av kvalifisert tredjepart utpekt av Esso.
f) Dersom et mangelskrav ikke blir løst i minnelighet skal kravet anses som foreldet dersom Kjøper ikke går til søksmål innen 12 måneder fra leveringsdato. Denne bestemmelsen skal også gjelde etter at avtalen er opphørt.
g) Kjøper skal etter beste evne begrense det tap han påføres i forbindelse med en mangel.
h) Esso skal ikke være ansvarlig for kvalitetsmangler som skyldes at Produktet er blandet med andre produkter under transport arrangert av Kjøper.
i) Kjøper skal holdes ansvarlig for salg, videresalg eller bruk av Produktet kjøpt av Esso dersom det er solgt, videresolgt eller brukt direkte eller i kombinasjon med andre produkter og/eller tilsetninger eller noen andre prosesser.
j) Uansett hva som ellers fremgår av avtalen, skal ingen av partene være ansvarlig for den annen parts indirekte tap og konsekvenstap.
 
22. Forveksling og gjennomstrømning.
a) For å sikre at kvaliteten på produktene levert av Esso vedvarer frem til sluttbruker, skal ikke Kjøper, uten Essos skriftlige forhåndsamtykke, etablere ordninger som kan medføre at produktene levert i h.h.t. denne avtale blir forvekslet med produkter levert av tredjepart (inkl. Andre Esso forhandlere)
b) For å forhindre at produktene levert av Esso i h.h.t. denne avtale blir forurenset forut for videresalg fra Kjøper, skal Kjøperen forhindre, med mindre Esso på forhånd skriftlig samtykker i noe annet: (i) gjennomstrømning på anlegget av produkter levert av tredjepart, herunder produkter som på noen måte kan forveksles med produkter levert under denne avtale.
c) Dersom Esso har gitt skriftlig samtykke i h.h.t. pkt. a og b overfor, skal Kjøper dekke kostnadene i forbindelse med den ytterligere kontroll av produktkvalitet som Esso krever i forbindelse med samtykket.
d) Dersom Kjøper bryter bestemmelsene i pkt. a og b, skal dette ansees som vesentlig mislighold av avtalen. Esso skal i disse tilfeller ha rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning, og Kjøper skal være ansvarlig for enhver skade eller tap påført Esso eller tredjepart.
 
23. Tilsetninger av additiver
a) Dersom det er et krav fra Essos side at additiver skal tilsettes ett eller flere produkter, skal dette utføres i h.h.t. Essos skriftlige prosedyrer og kvantitetsbeskrivelse, samt i h.h.t. gjeldene lover og forskrifter for håndtering av slike additiver.
b) Essos ansvar for Produktet i h.h.t. disse Alminnelige Salgsvilkår bortfaller dersom Kjøper selv tilsetter additiver eller foretar andre tilsetninger uten Essos samtykke.
 
24. Rett til prøvetaking
På forespørsel fra Esso skal Kjøper for egen kostnad gi Esso eller Essos representant:
I) produktprøver, eller annen dokumentasjon anmodet av Esso, som bekrefter at produktene er produsert, pakket, oppbevart og distribuert i h.h.t. krav fastsatt av Esso, samt at avtalen forøvrig er overholdt.
Dersom produktene som skal videreselges under et Esso varemerke er levert av tredjepart skal Kjøperen, på Essos anmodning, fremlegge dokumentasjon på kvalitet og kvantitet for hver produktleveranse.
 
25. Kontroll og mangler
a) Kjøper skal ha rett til for egen kostnad å kontrollere produktkvaliteten på alle leveringspunkter, forutsatt at en slik kontroll blir utført av en kvalifisert person og ikke medfører forsinkelser i leveringen. Dersom Kjøperen ikke foretar en slik kontroll, skal Essos kontroll legges til grunn som endelig verifisering av kvalitet og kvantitet på produktene. Essos kontroll kan også utføres av en kvalifisert tredjepart utpekt av Esso.
b) Ethvert mangelskrav relatert til kvalitet eller kvantitet skal meldes Esso, og Esso skal, innen 3 dager etter at produktet er levert eller mangelen oppdaget, gis anledning til å inspisere det leverte produkt, jfr. Pkt. 24.
Dersom Kjøper ikke overholder overnevnte bestemmelse bortfaller retten til å fremme krav. Det samme gjelder dersom kravet ikke fremmes innen 30 dager etter at mangelen oppsto.
 
26. Tankbil
Dersom Kjøper ved levering av produktene benytter egen eller tredjeparts tankbil, må følgende være på plass:
I) en prosedyre for å rengjøre tankene dersom et annet produkt har vært på tanken forut for leveringen. Det samme gjelder rensing av øvrig leveringsutstyr.
II) en sikkerhetsprosedyre for å forhindre feilhåndtering av produktet på veien fra terminal til leveringssted.
 
27. Oppgivelse av rettigheter
Dersom Esso unnlater å håndheve noen av sine rettigheter, eller unnlater å kreve at Kjøper overholder noen av sine plikter, som følge av Avtalen, skal dette ikke medføre at Esso oppgir slike rettigheter og plikter med mindre Essos skriftlige samtykke foreligger.
 
28. Delvis gyldighet
Dersom en eller flere bestemmelser i Avtalen blir kjent ugyldig, påvirker ikke det gyldigheten av Avtalens øvrige bestemmelser.
 
29. Meddelelser
Alle meddelelser fra Esso vedrørende denne avtale skal undertegnes av en ansatt i Esso og leveres eller sendes pr. brev til Kjøpers sist oppgitte adresse. Dersom brevet sendes rekommandert, skal det anses å være overlevert kl. 10 dagen etter at det ble innlevert til postkontoret. Meddelelser til Esso kan foretas på samme måte som her beskrevet. Essos adresse er; Esso Energi AS, Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen, 0213 Oslo. Meddelelser kan også sendes elektronisk via e-post.